Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI strony www.propedis.pl

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i podstawy przetwarzania danych
III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
IV. Okres przechowywania danych osobowych
V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
VI. Profilowanie
VII. Pliki „Cookies”
VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za
pośrednictwem Serwisu www.propedis.pl są:
a) PRO PEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489502, NIP: 52525745711, REGON: 147003757
pod adresem miejsca wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń:
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail):
biuro@propedis.pl, zwanymi dalej „Administratorem” i będącymi jednocześnie
Usługodawcami.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych
osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem
do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora.
Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją
niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty Administratora.
5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej
litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu
www.propedis.pl.

II. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty
oferowane przez Administratora danych w jego Serwisie;
b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych Serwisie administratora
danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy
dostępnych w Serwisie oraz utrzymywanie konta użytkownika Serwisu;
c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
d) badanie opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez
administratora danych;
e) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za
pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
b) prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby,
której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa
(art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;
c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. e-d.


III. ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być
podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących
zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego
rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura
rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.


IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem
obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie
zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z Usługobiorcą oraz po zakończeniu jej
obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową,
wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez
czas nie dłuższy niż 10 lat;
b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach
rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo
dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do
bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie.
2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.


VI. PROFILOWANIE
1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w
sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych
dokonywane przez Administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o
osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane
dotyczą spersonalizowanej oferty.
2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie
rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane
dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego
przetwarzania jej danych.


VII. PLIKI „COOKIES”
1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy
ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w
Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz
„analityczne”:
a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia
Serwisu).
b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez Usługobiorcę.
c. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji
Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ.
“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu
przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany
oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz
służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Serwisu www.propedis.pl oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.