Regulamin

[vc_empty_space][vc_column_text]

REGULAMIN SKLEPU PRO PEDIS

§1

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady świadczenia przez Pro Pedis Sp. z o.o., zwanym dalej Pro Pedis,  usługi polegającej na sprzedaży Produktów na rzecz Klientów.
Pro Pedis – właściciel Sklepu Pro Pedis, w tym również internetowego Sklepu on-line, firma Pro Pedis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa, nr NIP 525-257-45-71, Regon 147003757.
Sklep Pro Pedis – sklep którego właścicielem jest Pro Pedis, zawierający asortyment Produktów i Usług, których sprzedaż oferuje Pro Pedis.
Sklep on-line – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.propedis.pl , za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.
Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z profilaktyką i ochroną zdrowia, składający Zamówienie w ramach Sklepu Pro Pedis.
Formularz rejestracyjny – formularz do wypełnienia którego zobowiązany jest każdy Klient dokonujący pierwszego zakupu w Sklepie on-line.
Produkt i Usługa – produkty i usługi prezentowane w ramach Sklepu Pro Pedis, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności narzędzia diagnostyczne, urządzenia do wytwarzania wkładek ortopedycznych, wkładki, materiały i akcesoria, inne produkty zamieszczone w ofercie Sklepu on-line, a także szkolenia/kursy.
Szkolenia/kursy – szkolenia i kursy specjalistyczne, których organizatorem jest Pro Pedis. Informacja o kursach zamieszczona jest na stronie http://propedis.pl/szkolenia.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i Usług zawarta pomiędzy Pro Pedis a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu on-line, bądź zamówienia pocztą elektroniczną.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu Pro Pedis  określonych Produktów i/lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Pro Pedis Umowy Sprzedaży tych Produktów i/lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Producent – firma Capron Podologie (Francja) oferująca najwyższej klasy nowoczesny sprzęty i materiały, lider europejski w dziedzinie ortotyki, której przedstawicielem w Polsce jest Pro Pedis.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep on-line dostępny pod adresem http://www.propedis.pl prowadzony jest przez Pro Pedis.
 2. Świadczenie Usług w ramach Sklepu on-line odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Pro Pedis, w tym Sklepu on-line, oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady składania Zamówień w Sklepie Pro Pedis ,
  2. zasady realizacji Zamówień oraz dostępne formy płatności,
  3. zasady reklamacji i odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu Pro Pedis jest zapoznanie się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie http://www.propedis.pl i jego akceptacja.
 6. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania Zamówienia.

§3

CENY I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia pierwszego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu on-line, Klient w pierwszej kolejności musi zarejestrować się poprzez poprawne i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie http://propedis.pl/moje-konto/ . Login i hasło nadaje sam Klient. Należy je zapamiętać na potrzeby kolejnych zamówień.
 2. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie on-line, przy kolejnych Zamówieniach może posługiwać się swoim Kontem użytkownika. W ramach Konta, Klient może sprawdzać szczegóły wcześniejszych Zamówień, a także zmieniać dane swojego Konta, np. adres dostaw, czy hasło.
 3. Wybór przez Klienta zamawianych rodzajów i liczby Produktów dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do „koszyka”.
 4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu on-line wyrażone są w złotych polskich. Podawane są ceny brutto zawierające podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 6. Pro Pedis zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Pro Pedis , wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu on-line, wycofywania produktów schodzących z oferty handlowej producentów i importerów z oferty Sklepu on- line , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu on-line, bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. W przypadku zamówienia Produktu jakim są wkładki – minimalna ilość wkładek w jednorazowym Zamówieniu nie może być mniejsza niż 10 sztuk.
 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 9. Koszty transportu doliczane są każdorazowo do faktury/rachunku. Informacja o koszcie transportu pojawia się w podsumowaniu Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. W niektórych przypadkach dopuszcza się możliwość składania Zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Dokonując zakupu Produktu w Sklepie Pro Pedis Klient zawiera Umowę Sprzedaży z Pro Pedis.
 13. Zamówienie Produktu i/lub Usługi jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty.

§4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru formy płatności.
 2. Klient ma do wyboru trzy formy płatności:
  1. w formie przedpłaty przelewem bankowym na konto Pro Pedis w ciągu 7 dni od momentu złożenia Zamówienia: Pro Pedis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa, nr NIP 525-257-45-71, Regon 147003757.
  2. za pośrednictwem usługi „Przelewy24”.
  3. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego (Tpay) – opłata za zamówienie za pomocą kart Visa lub MasterCard.
 3. Dokonując zapłaty za Zamówienie Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 4. Po skutecznym złożeniu Zamówienia w Sklepie Pro Pedis, Pro Pedis przystępuje do jego realizacji, tj. przygotowania przesyłki i jej nadania.
 5. W każdym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na konto Pro Pedis.
 6. W przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient otrzymuje fakturę pro-forma, którą zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od daty jej otrzymania pocztą elektroniczną. Realizacja Zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na konto Pro Pedis.
 7. Forma dostawy: za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 8. Realizacja zamówienia warunkowana jest dostępnością produktu w Sklepie Pro Pedis. W przypadku braku dostępności produktu lub produktów stanowiących Zamówienie bądź część Zamówienia, Klient poinformowany zostanie o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną. Pro Pedis zaproponuje zamiennik, późniejszy termin dostawy lub – jeżeli taka będzie wola Klienta – anuluje Zamówienie.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek lub faktura, wedle wyboru Klienta.
 10. W przypadku zakupu usługi szkolenia/kursu Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty przelewem na konto Pro Pedis, w terminie podanym w informacji o szkoleniu http://propedis.pl/szkolenia i/lub w informacji mailowej otrzymanej od Pro Pedis po zapisaniu się na szkolenie/kurs.
 11. Brak płatności we wskazanym terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników szkolenia/kursu.
 12. Klient składając Zamówienie na usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń/kursów, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Pro Pedis, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych Pro Pedis. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: biuro@propedis.pl

§5

REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Pro Pedis są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją Producenta.
 2. Jeżeli zakupiony Produkt posiada wady techniczne, należy poinformować o tym fakcie Pro Pedis, a następnie niezwłocznie odesłać Produkt  na adres wskazany przez Pro Pedis, bezwarunkowo dołączając opis stwierdzonych wad oraz rachunek/fakturę.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki/pakietu, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela i potwierdzonego przez niego.
 4. Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia Produktów poprzez:
  1. kontakt z Pro Pedis drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@propedis.pl
  2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 516 025 020

jednak tylko w przypadku, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, tj. wysłane z magazynu Pro Pedis do Klienta i/lub – w przypadku Produktów niedostępnych w magazynie Pro Pedis – Produkt nie został zamówiony u Producenta. Pro Pedis składa zamówienia u Producenta w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania na konto wpłaty od Klienta dokonanej na podstawie wystawionej faktury pro-forma.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie do 14 dni liczonych od daty dostarczenia Produktu, poprzez zwrot Produktu w stanie niezmienionym na adres wskazany przez Pro Pedis. W przypadku Produktów, które były zamawiane u Producenta, adresem na który Klient będzie zobowiązany odesłać Produkt może być adres Producenta (Francja).
 3. Zwracany Towar powinien być opakowany oryginalnie i w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 4. Całkowity koszt usługi transportowej w w/w przypadkach pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy dokonane przez Klienta wpłaty ulegają zwrotowi na konto przez niego wskazane.
 6. Pro Pedis ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia pomniejszonego o koszty pierwotnej dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Produktu i potwierdzenia jego nienaruszonego stanu
 7. W przypadku odwołania obecności/rezerwacji na szkoleniu/kursie w terminie do 31 dni przed terminem szkolenia/kursu Klient otrzyma zwrot 100% kosztów uczestnictwa. W przypadku odwołania obecności/rezerwacji na szkoleniu/kursie w terminie do 8 dni przed terminem szkolenia/kursu Klient otrzyma zwrot 50% kosztów uczestnictwa. W przypadku odwołania obecności/rezerwacji w terminie późniejszym niż 8 dni przed terminem szkolenia/kursu Klient nie otrzymuje zwrotu kosztów uczestnictwa

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracyjnego (§3 pkt.1) jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i/lub przetwarzaniem podanych danych osobowych przez Pro Pedis oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Pro Pedis . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient Sklepu on-line ma prawo do usunięcia swojego Konta użytkownika z bazy danych Pro Pedis – w tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@propedis.pl
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy Pro Pedis.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Pro Pedis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Sklepu Pro Pedis . Zmiany będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie Internetowej www.propedis.pl .

[/vc_column_text][vc_empty_space]